Your browser does not support JavaScript!
教育學系
:::
分類清單
:::
專任師資
本系目前現有專任師資15位,其中教授5位,副教授10位。
師資年輕有活力,人才濟濟,是培育優良國小師資、教育與文化產業及社會服務人才之最佳學系。
專任教師
內容 
職稱:教授                                   電話:(08)7663800轉31468
研究室:五育樓12樓1215室    
職稱:教授兼教育學院院長            電話:(08)7663800轉31000、31454
研究室:五育樓11樓1129室
            
E-mail: jyh.yiing@msa.hinet.net   jyhyiing@mail.nptu.edu.tw

 李雅婷

職稱:教授兼系主任                     電話:(08)7663800轉3140031460
研究室:五育樓12樓1213

劉育忠

職稱:教授兼國際事務處處長        電話:(08)7663800轉17000、31552
研究室:五育樓13樓1312室
徐偉民
職稱:教授                                       電話:(08)7663800轉31152
研究室:五育樓13樓1315室
陳新豐
職稱:教授                                           電話:(08)7663800轉31461
研究室:五育樓12樓1207室  
王瑞賢
職稱:副教授                                         電話:(08)7663800轉31457
研究室:五育樓11樓1203室     
職稱:副教授兼屏東縣教育處處長         電話:(08)7663800轉31467
研究室:五育樓12樓1214室     
職稱:副教授                                          電話:(08)7663800轉31465
研究室:五育樓12樓1211室 
職稱:副教授                                           電話:(08)7663800轉31460
研究室:五育樓12樓1206室
E-mail:  mtk@mail.nptu.edu.tw
職稱:副教授                                           電話:(08)7663800轉31456
研究室:五育樓12樓1202室   
職稱:副教授                                           電話:(08)7663800轉31458
研究室:五育樓12樓1204室
職稱:副教授                                           電話:(08)7663800轉31459
研究室:五育樓12樓1205室
職稱:副教授                                           電話:(08)766380031452
研究室:五育樓111127
陸怡琮
職稱:副教授                                            電話:(08)766380031354
研究室:五育樓12樓1225
E-mail: ichung@mail.nptu.edu.tw